REGULAMIN

(ważny od 25.12.2014 r. do 15.03.2016 r.)

 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (KEYAR Jarosław Kijanowski; ul. Zaborowska 3/102; 01-462 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

   

 1. Sklep PANTIN jest prowadzony przez firmę:

 

KEYAR Jarosław Kijanowski
Ul. Zaborowska 3/102
01-462 Warszawa

NIP: 118-159-53-09, REGON: 142334350,
nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 507313 

KONTO BANKOWE: 17 1090 1030 0000 0001 0611 8769

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2. Cena wszystkich widocznych na stronie internetowej Sklepu towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) wyrażoną w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta na stronie internetowej sklepu (pantin.pl). 
 4. Niniejszy regulamin stanowi element treści umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego i Klienta.
 5. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach internetowych sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

 Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu. Podany przez Klienta adres e-mail i nr telefonu będzie wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 3. Klient, poprzez złożenie zamówienia w sklepie PANTIN, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.
 4. Wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia wysyłanym drogą emailową Klient otrzymuje w treści wiadomości link do niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, przesyłając mu e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia. Wszelkie wpłaty, jakie zostały dokonane przez Klienta na poczet niezrealizowanego zamówienia zostaną mu bezzwłocznie zwrócone.
 6. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych liczonych, w razie płatności za pobraniem - od dnia złożenia zamówienia, a w wypadku płatności z góry (przelew) - od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie. Termin realizacji zamówienia kończy się z chwilą wydania towaru przewoźnikowi (firma kurierska lub Poczta Polska) i nie obejmuje czasu potrzebnego dla doręczenia towaru przez przewoźnika.
 8. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 9. Towar zakupiony w Sklepie dostarczany jest za pomocą zewnętrznej firmy kurierskiej K-EX lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyboru przewoźnika dokonuje Klient w chwili składania zamówienia w sklepie PANTIN. O czasie trwania dostawy Klient informowany jest podczas dokonywania wyboru formy dostawy oraz na stronie LINK.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta wedle jego wyboru w następujący sposób:
  a) przed wydaniem towaru kupującemu: przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
  b) za pobraniem tj. gotówką do rąk przewoźnika - w przypadku dostawy towarów za pobraniem
  c) gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Sprzedający może uzgodnić z kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności.
 3. Klient ma 7 dni na opłacenie lub osobiste odebranie towaru. Po tym terminie zamówienia zostają automatycznie anulowane.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.  

Niezgodność towaru z umową – reklamacje

 1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność zakupionego towaru z umową, może on złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych, Klient powinien wystosować przesłać do Sprzedawcy pismo w tym przedmiocie.
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma reklamacyjnego.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub będzie  wymagało nadmiernych kosztów, względnie jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, bądź gdy naprawa albo wymiana towaru narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, Sprzedawca – stosownie do sytuacji - obniży Klientowi cenę, albo zwróci ją w całości, oferując jednocześnie Klientowi inne, dostępne w Sklepie PANTIN towary do wyboru.
 4. Jeżeli Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, stosownie do art. 558 Kodeksu cywilnego wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towaru.

Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży - w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy (na zasadach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku.), lub daty w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sprzedającego pisemnie składając jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod tutaj LINK.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokonać zwrotu zamówionego w Sklepie PANTIN towaru na adres: Sprzedającego wraz z dowodem sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
 4. Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności w tym koszt dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
 2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w formie newslettera.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Klienta zamieszczono na tutaj LINK

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://pantin.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4.  Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu PANTIN, należy je wszystkie wyłączyć.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 5.0 (Warszawa, 24.12.2014 r.)
Polityka Prywatności

1.  Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.  Administratorem Danych Osobowych jest: 

KEYAR Jarosław Kijanowski 
ul. Zaborowska 3/102, 01-462 Warszawa
NIP 118-159-53-09 REGON 42334350
numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 507313
Nr rejestracji w GIODO xxxxxx.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
 • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.  Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij email pod adres panin.pl@gmail.com lub listem poleconym na adres: KEYAR Jarosław Kijanowski  ul. Zaborowska 3/102, 01-462 Warszawa.


 Wersja 1.0, Warszawa 25.12.2014